Doklady ktoré musíte predložiť ku kontrole vozidla na STK, EK :

Technická kontrola pravidelná

1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,

2. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,

3. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.


Dôležité !

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii
 

Kontrolu nie je možné vykonať :

  • Ak nepredložíte ustanovené doklady,
  • Ak nemožno naštartovať motor,
  • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
  • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií, alebo
  • Ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

 

Doklady potrebné pre vykonanie KO:

A. Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

- osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané) alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní

- osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladou políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu Policajného zboru),

- doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,

- doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,

- rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.


B. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel:

- doklad o nadobudnutí vozidla,

- osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),

- úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,

- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.


C. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla:

- doklad o nadobudnutí vozidla,

- úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),

- doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.


D. Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel:

- doklad o nadobudnutí vozidla,

- vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,

- návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).


E. Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku:

- doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,

- doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,

- doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.


F. Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:

- technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

Cookies

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.